Hasta ve Ziyaretçi Rehberi

Uzun yılların sağlık birikimine ve birçok değerli tıp insanına ev sahipliği yapmış hastanemiz,
bu birikimi insan sağlığına katkıda bulunmak için kullanıyor.

ÖZEL SİGORTALARLA ANLAŞMALI

HASTA HAKLARI

 • Bu metin, temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda, diğer mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul edilen "hasta hakları"nı somut olarak göstermek ve sağlık hizmeti verilen bütün kurum ve kuruluşlarda ve sağlık kurum ve kuruluşları dışında sağlık hizmeti verilen hallerde, insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin "hasta hakları"ndan faydalanabilmesine, hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine dair usül ve esasları düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır. 

  1) ADALET VE HAKKANİYETE UYGUN OLARAK FAYDALANMA;
  Hasta, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir. Bu hak, sağlık hizmeti veren bütün kurum ve kuruluşlar ile sağlık hizmetinde görev alan personelin adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun hizmet verme yükümlülüklerini de içerir. 

  2) BİLGİ İSTEME;
  Hasta, sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği konusunda bilgi isteyebilir. Bu hak, hangi sağlık kuruluşundan hangi şartlara göre faydalanılabileceğini, sağlık kurum ve kuruluşları tarafından verilen her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu ve müracaat edilen kuruluşta verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma usulüne öğrenme haklarını da kapsar. 

  3) SAĞLIK KURULUŞUNU SEÇME VE DEĞİŞTİRME;
  Hasta; tabi olduğu mevzuatın öngördüğü usül ve şartlara uyulmak kaydı ile, sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetinden faydalanma hakkına sahiptir. 

  4) PERSONELİ TANIMA, SEÇME VE DEĞİŞTİRME 
  Hastaya talebi halinde, kendisine sağlık hizmeti verecek veya vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimlikleri, görev ve unvanları hakkında bilgi verilir. 

  5) ÖNCELİK SIRASININ BELİRLENMESİNİ İSTEME 
  Sağlık kuruluşunun hizmet verme imkanlarının yetersiz veya sınırlı olması sebebiyle sağlık hizmeti talebi zamanında karşılanamayan hallerde, hastanın, öncelik hakkının tıbbi kriterlere dayalı ve objektif olarak belirlenmesini istemek hakkı vardır. 

  6) TIBBİ GEREKLERE UYGUN TEŞHİS, TEDAVİ VE BAKIM 
  Hasta, modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhisinin konulmasını, tedavisinin yapılmasını ve bakımını istemek hakkına sahiptir. 

  7) TIBBİ GEREKLİLİKLER DIŞINDA MÜDAHALE YASAĞI 
  Teşhis, tedavi veya korunma maksadı olmaksızın, ölüme veya hayati tehlikeye yol açabilecek veya vücut bütünlüğünü ihlal edebilecek veya akli veya bedeni mukavemeti azaltabilecek hiçbir şey yapılamaz ve talep de edilemez. 

  8) ÖTENAZİ YASAĞI 
  Tıbbi gereklerden bahisle veya her ne suretle olursa olsun, hayat hakkından vazgeçilemez. Kendisinin veya bir başkasının talebi olsa dahil, kimsenin hayatına son verilemez. 

  9) TIBBİ ÖZEN GÖSTERİLMESİ 
  Personel, hastanın durumunun gerektirdiği tıbbi özeni gösterir. Hastanın hayatını kurtarmak veya sağlığını korumak mümkün olmadığı takdirde dahi, ıstırabını azaltmaya veya dindirmeye çalışmak zorunludur. 

  10) KAYITLARI İNCELEME 
  Hasta, sağlık durumu ile ilgili bilgiler bulunan dosyayı ve kayıtları, doğrudan veya vekili veya kanuni temsilcisi vasıtası ile inceleyebilir ve bir suretini alabilir. Bu kayıtlar, sadece hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olanlar tarafından görülebilir.

  11) KAYITLARIN DÜZELTİLMESİNİ İSTEME 
  Hasta; sağlık kurum ve kuruluşları nezdinde bulunan kayıtlarında eksik, belirsiz ve hatalı tıbbi ve şahsi bilgilerin tamamlanmasını, açıklanmasını, düzeltilmesini ve nihai sağlık durumu ve şahsi durumuna uygun hale getirilmesini isteyebilir. 

  12) BİLGİ VERMENİN USULÜ
  Bilgi, mümkün olduğunca sade şekilde, tereddüt ve şüpheye yer verilmeden, hastanın sosyal ve kültürel düzeyine uygun olarak anlayabileceği şekilde verilir. Hastanın kendisinin bilgilendirilmesi esastır. Hastanın kendisi yerine bir başkasının bilgilendirilmesini talep etmesi halinde, bu talep kişinin imzası ile yazılı olarak kayıt altına alınmak kaydıyla sadece bilgilendirilmesi istenilen kişilere bilgi verilir. 

  13) RIZA OLMAKSIZIN TIBBİ AMELİYEYE TABİ TUTULMAMA
  Kanunda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, kimse, rızası olmaksızın ve verdiği rızaya uygun olmayan bir şekilde tıbbi ameliyeye tabi tutulamaz. 

  14 ) BİLGİLERİN GİZLİ TUTULMASI 
  Sağlık hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgiler, kanun ile müsaade edilen haller dışında, hiçbir şekilde açıklanamaz. 

  15 ) HASTANIN RIZASI VE İZİN 
  Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası gerekir. Hasta küçük veya mahcur ise velisinden veya vasisinden izin alınır. Hastanın, velisinin veya vasisinin olmadığı veya hazır bulunamadığı veya hastanın ifade gücünün olmadığı hallerde, bu şart aranmaz. 

  16 ) TEDAVİYİ REDDETME VE DURDURMA 
  Kanunen zorunlu olan haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere; hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetmek veya durdurulmasını istemek hakkına sahiptir. Bu halde, tedavinin uygulanmamasından doğacak sonuçların hastaya veya kanuni temsilcilerine veyahut yakınlarına anlatılması ve bunu gösteren yazılı belge alınması gerekir. 

  17 ) ORGAN VE DOKU ALINMASINDA RIZA
  18 yaşından küçük ve mümeyyiz olmayanlardan organ ve doku alınamaz. 

  18 ) TIBBİ ARAŞTIRMALARDA RIZA 
  Hiç kimse; Bakanlığın izni ve kendi rızası bulunmaksızın, tecrübe, araştırma veya eğitim amaçlı hiçbir tıbbi müdahale konusu yapılamaz. 

  19 ) GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI 
  Herkesin, sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu istemek hakları vardır. 

  20 ) İNSANİ DEĞERLERE SAYGI GÖSTERİLMESİ VE ZİYARET 
  Hasta, kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir. 

  21 ) REFAKATÇİ BULUNDURMA 
  Muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; mevzuatın ve kurum imkanlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu olan tabibin uygun görmesine bağlı olarak, refakatçi bulundurulması istenebilir.

  HASTANIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

  a) Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.
  b) Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verir.
  c) Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunur.
  d) Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir.
  e) İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir.
  f) Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.
  g) Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurur.

ZİYARETÇİ REHBERİ

Yatış İşlemleri

Hastanemize geldiğinizde Hasta Danışmanları tarafından karşılanarak Hasta Yatış Ofisi’ne yönlendirileceksiniz. Hasta Yatış Ofisi Yetkilisi tarafından kimlik bilgileriniz ile randevunuz kontrol edildikten sonra yatış işlemleriniz başlatılarak, Yatış Onam ve Taahhütnamesi imzalatılacaktır. Tedaviniz ile ilgili verilen ücret bilgisi doğrultusunda ön avans talep edilebilecektir. Yatış işlemleriniz tamamlandıktan sonra Yatış İşleminizi yapan ofis yetkilisi eşliğinde yatacağınız servise çıkarılarak servis hemşiresi tarafından oda tanıtımınız yapılacak ve tedavi süreciniz başlatılacaktır.

 

Ücretlendirme

Yatış öncesi belirtilen tedavi ücretinizi, yatış işlemleri sırasında Hasta Yatış Ofisi’ne ödeyebilirsiniz. Tedavi süreniz boyunca ödemelerle ilgili her türlü bilgiyi Hasta Yatış Ofisi’nden öğrenebilirsiniz. Uzun süreli yatışlardaki tedavi giderleriniz için ara ödeme talep edilebilecektir. Ödemelerinizi TL olarak veya kredi kartı ile yapabilirsiniz. Özel Sigortalı hastalarımızın ön onaylarına istinaden işlem yapılıp, taburculuk sırasında rakamsal onay alınarak hastalarımız bilgilendirilecektir. Bu işlem 30 ile 60 dakika sürmektedir.

 

Hasta İlişkileri Hizmeti

Hastanemizde Hasta Hakları ve Halkla İlişkiler Departmanı, en kaliteli sağlık hizmeti sunma hedefimiz doğrultusunda sizlere yardımcı olmak amacı ile kurum içerisinde görev yapmaktadır. Hasta Hakları ve Halkla İlişkiler Sorumlusu sizlere düzenli olarak günlük ziyaretlerde bulunacak istek ve ihtiyaçlarınızın en kısa sürede karşılanması için yardımcı olacaktır.

 

Hasta Hakları ve Halkla İlişkileri arayarak görüş ve önerilerinizi bildirmek için;

 

153 nolu dahili hattan yüz yüze görüşme talep edebilirsiniz, ayrıca  Hasta odalarında ve poliklinik bankolarında bulunan Memnuniyet Anket Form’larını doldurabilirsiniz.

 

Hemşirelik Hizmetleri

Hastanemizde hastaların fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden hemşirelik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hasta odaklı ve ekip anlayışı içinde hemşirelik bakım hizmetleri sunulmaktadır.

 

Sağlık hizmetinin kaliteli bir şekilde hasta ve hasta yakınlarına sunulmasında en önemli faktör, sunulan hizmetin bir ekip anlayışı içerisinde verilmesidir. Hemşirelik hizmetleri, kaliteli sağlık hizmetinin vazgeçilmez parçasıdır. Hemşireler, gerek sağlıklı gerek hasta bireyler için çalışan sağlık ekibinin temel taşlarından biridir. Hastanemizde hemşirelerimiz, hastalarımızın hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirler. Hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde bakımını, kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir ve denetler. Yapılan değerlendirme ve denetimler sonrası elde edilen verilerden yararlanarak gerekli iyileştirmeleri yapar. Böylece hasta ve hasta yakınları için kaliteli hemşirelik bakım hizmeti sunulur.

 

Hastaneye kabul edildiğiniz andan itibaren hasta güvenliği politikaları  ve bakım süreçleri hakkında hemşirelerimiz tarafından bilgilendirileceksiniz. Bu politikalar doğrultusunda çeşitli güvenlik önlemleri de sizler için uygulanıyor olacak.

 

Hasta odalarında, hemşirelere ulaşımı kolaylaştırmak için hemşire çağrı sistemi bulunmaktadır. Hemşirelik Hizmetleri ile ilgili danışmak istediğiniz herhangi bir konu olduğunda bulunduğunuz serviste size bakan hemşire ve Sorumlu Hemşiresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Taburculuk Hizmetleri

Hekiminiz, hemşirenize taburculuğunuzu bildirdikten sonra öncelikle Hemşirelerimiz tarafından  dosyanızın son kontrolleri yapılarak, Hasta Taburcu Ofisi'ne taburculuk bilgisi verilecektir. Hasta Taburcu Bölümü tarafından nakit ödeme, kurum provizyon işlemleri hızlı şekilde tamamlanarak faturanız hazırlanacaktır. Taburculuk işlemleriniz başlatıldıktan sonra fatura oluşumuna kadar geçen zamanda bir süre beklemeniz gerekebilir.

 

İşlemleriniz tamamlandıktan sonra Hemşireniz tarafından Taburcu Onay Formu ile birlikte Hasta Taburcu Bölümü’ne yönlendirileceksiniz. Ödemelerinizi gerçekleştirip faturanız kesildikten sonra size teslim edilen Taburcu Onay Formu’nu, Kat Sorumlu Hemşiresi teslim alacak, böylece taburculuk işleminiz tamamlanacaktır. Taburculuk süreci tamamlandıktan sonra epikriz raporunuz hekim onaylı olarak Hasta Yatış ofisi tarafınıza verilecektir.

 

Temizlik Hizmetleri

Odanız her gün sabah ve öğleden sonra rutin olarak temizlenecektir. Bunun dışında temizlik taleplerinizi Sorumlu Hemşirenize bildirmeniz yeterli olacaktır.

 

Teknik Hizmetler

Odanızda bulunan her türlü donanım (TV, koltuk, dolap, yatak vb.) ile ilgili ortaya çıkacak arızalar için teknik servisimiz hizmetinizdedir. Teknik Servis Hizmetleri için Kat Hemşirenize başvurmanız yeterli olacaktır.

 

Terzi / Çamaşırhane Hizmetleri

İhtiyacınız halinde Kat sorumlusuna bilgi vererek bu hizmetten ücretli olarak faydalanabilirsiniz .

 

Çiçek Kabulü

Enfeksiyon riski sebebiyle, yatan hasta odalarımıza canlı çiçek kabul edilememektedir. Gelen çiçeklerinizi lütfen oda dışında bulundurunuz.

 

Güvenlik

Hasta ve hasta yakınlarının güvenli, huzurlu bir ortamda hizmet alabilmeleri için Güvenlik Hizmetleri 24 saat görev yapmaktadır.

 

Yemek

Diyetisyen kontrolündeki kahvaltı ve yemek servisleri, sıcak ve soğuk bölmeli özel taşıma arabalarıyla Yemek Servisi Görevlileri tarafından yapılmaktadır.

Kahvaltı:07:00 - 08:00

Öğlen Yemeği:12:00 - 13:30

Akşam Yemeği:19:00 - 20:00

 

Sağlığınız ve Hastane kuralları açısından dışarıdan yiyecek ve içecek kabul etmemenizi önemle rica ederiz.

 

Kafeterya

Cafemiz Hastane A-B Blok geçiş koridorunda giriş katında sizlere hizmet vermektedir. Odalarda bulunan menüden telefonla istekte bulunabilirsiniz. Odanızdan 199 nolu dahili telefonu arayarak ve oda numaranızı belirterek siparişlerinizi verebilirsiniz. Kafeteryamız gece 24:00'a kadar hizmet vermektedir.

 

Otopark

Hastanemiz otoparkı ücretsizdir. Otopark'da 09:00 - 17:00 saatleri arasında araç trafiğini düzenlemek için otopark görevlimiz mevcuttur. Otopark'da aracınızda lütfen kıymetli para, eşya vb. bırakmayınız. Otopark görevlimiz vale hizmeti vermemektedir.

 

Ziyaretçi Saatleri

Ziyaret saatleri 10:00 ila 22:00 saatleri arasındadır. Lütfen 7 yaşın altındaki çocuklarınızı ziyaretçi olarak getirmeyiniz. Enfeksiyon taşıma riskini azaltmak için önemlidir. Saat 18:00’den sonraki girişler acil servis kapısından yapılmaktadır.

 

Sağlığınız için aynı anda iki kişiden fazla ziyaretçi kabul etmediğiniz ve ziyaret süresini 15 dakika ile sınırlandırdığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

 

Tercümanlık Hizmeti

Yabancı uyruklu hastalarımızın hizmet sürecindeki iletişim ihtiyaçları tercümanlık hizmeti sağlanarak kolaylaştırılmaktadır. Hasta Hakları ve Halkla İlişkiler Sorumlusu bu konuda size yardımcı olacaktır.

 

Refakat

Refakatçiniz için ayrı bir yatak ve yemek menüsü mevcuttur. Kurum prensibi olarak yatan hastalarımızda enfeksiyon riskini azaltmak için tüm odalarımızda hastalarımıza yalnızca bir kişi refakat edebilir

 

Taksi

Hasta Danışmanlarımız ve Santral Görevlimiz, en kısa sürede talebiniz doğrultusunda taksi temin ederek size yardımcı olacaktır.

 

Havalandırma

Oda içi ısıtma ve soğutma işlemleri, merkezi sistemdir.

 

Elektronik Aletler

Teknik sorunlara neden olabileceğinden ve hasta güvenliğini etkileyeceğinden odanızda su ısıtıcısı gibi aletlerin kullanılmamasını önemle rica ederiz.

 

Televizyon

Odalarımızdaki televizyonda ulusal kanallarla birlikte spor, sinema ve belgesel kanallarını izlemeniz mümkündür. Lütfen diğer hastaları rahatsız etmemek için ses konusunda özen gösteriniz.

 

Evcil Hayvanlar

Hastanemize evcil hayvanlar kabul edilmemektedir.

 

Santral Telefon

Santral için lütfen “0" veya "100" tuşlayarak dış arama isteğinizi bildiriniz. Yapacağınız dış telefon görüşmeleriniz taburculuk aşamasında ücretlendirilecektir.  Dışarıdan aramalarda “0216 390 92 43” nolu santral telefonumuzdan oda numaranızı çevirerek size ulaşılabilir.

 

Su

Sularımız arıtılmış olmasına rağmen musluklardan akan suyun içilmemesini tavsiye ederiz. İçme suyu ihtiyacınızı kafeteryamızdan temin edebilirsiniz.

 

Kasa

Kaldığınız süre boyunca kıymetli eşyalarınızı odanızda bulunan şifreli kasada muhafaza edebilirsiniz.

 

Sigara

Hastanemiz içinde hiçbir alanda sigara içilmemektedir.

 

Ziyaretçi Politikası

İlgili Bölümlerin veya hekimlerimizin oluşturduğu özel ziyaret politikaları olabilir; buna uyulması zorunludur.

 

Hasta ziyareti bir defada 2 kişi ile sınırlı olup, bu hastanın sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

Hasta ziyaretleri hastanemizin belirlediği saat aralığında gerçekleşmektedir.

Hastaya dışarıdan yiyecek, içecek getirilmesi kesinlikle yasaktır.

Hasta ziyaretine 7 yaşından küçük çocukların getirilmesi yasaktır.

Sağlık Kuruluşu içinde sigara içilmesi yasaktır.

Ziyarete gelirken hastaya kitap, dergi, gazete, hijyenik bakım ürünleri (kolonya, kağıt peçete, kağıt havlu, kağıt mendil) çocuklara zararsız oyuncaklar dışında hediye getirilmemesi önerilir.

Canlı çiçeklerin odaya çıkarılması enfeksiyon açısından kabul edilmemektedir.

 

Ziyaretçi saatleri aşağıdaki saatler aralığında belirtilen gruplar için geçerlidir.

Genel hastalar için saatler: 10:00 - 22:00

 

Refakatçi Politikası

Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir.

 

Refakatçi sayısı bir kişi ile sınırlıdır.

Refakatçi vizite ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.

Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder.

Refakatçi hastanenin koyduğu kurallara uymak zorundadır.

Bazı durumlarda (Hastanın hekimi tarafından belirlenir) refakatçi uygulaması yoktur.

Bu ana kurallar dışında her kliniğin / doktorun kendine özel refakatçi politikası oluşturabileceği unutulmamalıdır.